Trang chủ

Lưu ý

Đây là một menu nơi bạn có thể tìm thấy các thông báo chung về việc sử dụng dịch vụ cập nhật bản đồ.
Vui lòng kiểm tra các thông báo để không có bất lợi cho việc thay đổi dịch vụ chăm sóc bản đồ.

[MAP UPDATE] 2021 Regular Update
2021-10-12
Chế độ xem 2557

[Có sẵn phiên bản bản đồ mới nhất]

Cập nhật điều hướng của bạn ngay hôm nay với các con đường và POI mới nhất 

 

[Latest Map Version Available]

Update your navigation today with the latest roads and POI

Trước
Thông báo về việc chuyển giao thông tin cá nhân của quý vị sau sáp nhập
Tiếp
Ứng dụng mã QR và hệ thống thanh toán thẻ tín dụng