Trang chủ

Lưu ý

Đây là một menu nơi bạn có thể tìm thấy các thông báo chung về việc sử dụng dịch vụ cập nhật bản đồ.
Vui lòng kiểm tra các thông báo để không có bất lợi cho việc thay đổi dịch vụ chăm sóc bản đồ.

Notice List
3 Ứng dụng mã QR và hệ thống thanh toán thẻ tín dụng Tệp đính kèm 2022-05-30 Chế độ xem 610
2 [MAP UPDATE] 2021 Regular Update 2021-10-12 Chế độ xem 2557
1 Thông báo về việc chuyển giao thông tin cá nhân của quý vị sau sáp nhập 2021-04-02 Chế độ xem 845

Tìm kiếm