Trang chủ

Chính sách

Chính sách bảo mật

Tập đoàn Hyundai AutoEver (sau đây gọi là “Công ty”) coi trọng việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng hơn tất cả và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ một cách tích cực và hiệu quả nhất có thể.

1. Các mục thông tin cá nhân được thu thập và phương pháp thu thập
1. 1. Các mục thông tin cá nhân được thu thập① Khi khách hàng đăng ký làm thành viên, Công ty sẽ thu thập cácthông tin sau đây để xác định thành viên và cung cấp các dịch vụ được tối ưu hóa.- Các mục cần thiết : Mẫu xe, Năm, VIN (Số nhận dạng xe), IDthiết bị, Ngày mua và ID (Email).1. 2. Phương pháp và phạm vi thu thập thông tin cá nhân② Công ty thu thập thông tin cá nhân theo các cách sau:1)ăng ký thành viên trên website, bảng tư vấn, e-mail2)Cung cấp từ công ty đối tác3)Công cụ thu thập thông tin phát sinh③ Tuy nhiên, Công ty không thu thập các thông tin cá nhân mà có thể viphạm đáng kể các quyền con người cơ bản của khách hàng, chẳng hạn như chủng tộc và dân tộc, hệ tư tưởng và tín ngưỡng, nguyên quán và nơi cư trú, định hướng chính trị và lý lịch tư pháp, tình trạng sức khỏe và đời sống tình dục.

2. Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân
2. 1. Công ty không thể sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân của kháchhàng cho bên thứ ba ngoài phạm vi đã thông báo mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây là ngoại lệ:① Mua bán·M&AKhi Công ty chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc kế thừa các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ do sáp nhập hoặc thừa kế, Công ty sẽ thông báo cho khách hàng về việc đó để đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo chính sách bảo mật.② Khi xác định rằng thông tin cá nhân được yêu cầu bởi các luật và quyđịnh có liên quan (ví dụ: khi chính phủ/cơ quan điều tra yêu cầu thông tin cá nhân theo đúng thủ tục)

3. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân
3. 1. Công ty có thể ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân cho một tổ chứcchuyên ngành để cải thiện dịch vụ, trong đó Công ty thông báo trước cho khách hàng, quy định rõ ràng tuân thủ các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ về xử lý thông tin cá nhân, bảo mật thông tin cá nhân, cấm cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba cũng như trách nhiệm pháp lý và nội dung của hợp đồng được lưu trữ bằng văn bản hoặc điện tử để bảo vệ quyền và quyền lợi của khách hàng.3. 2. Tổ chức mà Công ty ủy thác xử lý thông tin cá nhân, các nhiệm vụ đượcủy thác và thời hạn ủy thác như sau:

Tổ chức được ủy thác Nhiệm vụ được ủy thác Thời hạn ủy thác
Pentacore Bảo trì hệ thống Đến khi kết thúc hợp đồng ủy thác
MapMyIndia(India)
Vietmap(Vietnam)
Bảo trì hệ thống/thanh toán Đến khi kết thúc hợp đồng ủy thác

4. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân
4. 1. Công ty sẽ hủy mọi thông tin cá nhân được thu thập ngay sau khi mục đíchthu thập và sử dụng thông tin cá nhân đã đạt được. Tuy nhiên, các thông tin sau đây sẽ được giữ lại vì lý do sau đây trong khoảng thời gian quy định.① Lưu giữ thông tin cá nhân để cập nhật bản đồMục đích : cập nhật bản đồThời hạn lưu giữ: 7 năm

5. Hủy thông tin cá nhân
5. 1. Người dùng có thể hủy thông tin cá nhân bằng cách hoàn thành 『Rút tưcách thành viên』 trên trang web và Công ty sẽ hủy thông tin cá nhân ngay lập tức theo yêu cầu của người dùng.5. 2. Tuy nhiên, người dùng có lịch sử xác thực không thể rời khỏi tư cách thànhviên và họ có thể rút lại bằng cách làm theo quy trình liên quan trên trang web.5. 3. Quy trình và cách thức Công ty hủy thông tin cá nhân như sau:① Quy trình hủyThông tin cá nhân mà khách hàng nhập để tham gia làm thành viên sẽ được chuyển sang DB riêng (nếu là giấy thì là đến một tủ hồ sơ riêng) sau khi đạt được mục đích, và sẽ bị hủy sau một khoảng thời gian nhất định theo chính sách nội bộ và luật, quy định liên quan (xem Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân). Thông tin cá nhân này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích lưu giữ, trừ khi luật pháp yêu cầu.② Phương thức hủyThông tin cá nhân được in trên giấy sẽ bị hủy bằng cách xé nhỏ hoặc đốt giấy. Nếu được lưu trữ dưới dạng tệp điện tử, nó sẽ bị xóa bằng kỹ thuật để không thể sao chép.

6. Tài khoản của các thành viên không hoạt động trong hơn bốn năm sau khi chấm dứt
cập nhật bản đồ do xe ngừng sản xuất sẽ được chuyển đổi thành tài khoản ngủ đông. Đối với những người dùng đã truy cập trong vòng 1 năm sau khi kết thúc dịch vụ, tài khoản ngủ đông sẽ bị hủy và nếu không truy cập trong 1 năm kể từ thời điểm truy cập đó, tài khoản sẽ được chuyển đổi trở lại thành tài khoản ngủ đông.
Chi tiết như sau:
① Công ty lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của các tài khoản ngủđông trong một DB riêng vì mục đích bảo mật và không sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba. Một email sẽ được gửi tới người dùng của tài khoản tối đa 30 ngày trước khi chuyển sang tài khoản ngủ đông.② Sau khi tài khoản được đặt vào trạng thái ngủ đông, người dùng tàikhoản đó sẽ không thể đăng nhập bằng thông tin cá nhân của tài khoản ngủ đông và sẽ không thể sử dụng các dịch vụ thành viên. Tuy nhiên, họ có thể hủy trạng thái ngủ đông bất cứ lúc nào sau một quá trình xác minh và đăng ký riêng.6. 1. Công ty giữ thông tin cá nhân của các tài khoản ngủ đông trong một năm vàsau đó sẽ hủy bỏ. Chi tiết như sau:③ Công ty sẽ thông báo cho người dùng tài khoản ngủ đông về quytrình rút tư cách thành viên và hủy thông tin cá nhân (bao gồm cả sê- ri đã đăng ký trong tài khoản) trước ít nhất 30 ngày.④ Những người muốn đăng ký lại sau khi thông tin cá nhân của họ bịhủy sẽ không thể sử dụng cùng một ID.

7. Các biện pháp bảo vệ hành chính và kỹ thuật đối với thông tin cá nhân
7. 1. Công ty thực hiện các biện pháp kỹ thuật/hành chính sau đây để đảm bảoan toàn trong việc xử lý thông tin cá nhân để thông tin không bị mất, đánh cắp, rò rỉ, thay đổi hoặc hư hại.7. 2 Mã hóa mật khẩuVì mật khẩu của ID thành viên được lưu trữ và quản lý sau khi mã hóa nên chỉ có thành viên biết mật khẩu thực, nghĩa là chỉ bản thân thành viên có thể kiểm tra và thay đổi thông tin cá nhân của mình.7. 3 Các biện pháp chống hackCông ty đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn rò rỉ hoặc làm hỏng thông tin cá nhân của các thành viên do hack hoặc vi-rút máy tính. Để tránh trường hợp thông tin cá nhân bị ảnh hưởng, Công ty thường xuyên sao lưu dữ liệu. Công ty sử dụng phần mềm chống vi-rút mới nhất để ngăn chặn thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của người dùng bị rò rỉ hoặc bị hư hỏng và để truyền thông tin cá nhân trên mạng một cách an toàn thông qua giao tiếp được mã hóa. Ngoài ra, Công ty sử dụng tường lửa để kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài và cố gắng có tất cả các thiết bị kỹ thuật có thể để đảm bảo an ninh một cách có hệ thống.7. 4 Giảm thiểu và đào tạo nhân viên xử lýViệc xử lý thông tin cá nhân của Công ty chỉ giới hạn ở người phụ trách, và một mật khẩu riêng được chỉ định cho mục đích này và được cập nhật thường xuyên. Công ty liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ chính sách bảo mật thông qua việc đào tạo thường xuyên cho người phụ trách.7. 5 Tuy nhiên, nếu sơ suất của người dùng hoặc sự cố trên Internet gây rò rỉthông tin cá nhân như ID, mật khẩu và Công ty sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.